VĂN CUNG LÀM TUẦN


Bài văn khấn, cúng làm tuần ( cúng vong ) hoặc lễ cúng 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 100 ngày người mất. khấn vái cúng thất tuần người mới mất VĂN CÚNG LÀM TUẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ……………….tỉnh,…….……….huyện,……………….xã,………….thôn, ………….xứ chi nguyên. Tuế Thứ………..niên,………………….ngoạt,………………..nhựt Tư nhơn trưởng nam…………..Hiền thê………………cùng toàn gia đẳng. Cung lễ……………phụ thân ( mẫu thân)…………trọng phủ………………..trọng nương;……………..quận. Từ trần ngày……….tháng……….năm……….hưởng………tuổi. Thành tâm cẩn dụng…hương đăng hoa quả thanh chước thứ phẩm chi nghi. Cẩn ủy hiếu bái…………………..cẩn dĩ phỉ nghi. ĐIẾU CÁO VU – Thiết niệm ngài (1)Thái Quản nhờ ơn độ dẫn vong linh phục vị vong chánh hồn chi vị. – Cung niệm hiển khảo (tỷ) …….trọng………..quận phần hồn chi vị lễ tuần linh. Toàn gia đẳng xin bái khấp phụ (mẫu) thân. Thương thay xin thượng hưởng lễ (2) sơ tuần thất nhựt tuần (3) 7 ngày. Qui linh an lạc miền tiên cảnh. Xin phò hộ con cháu gia nương bình an. HIẾU TƯ CẨN CÁO DI BÀI CÚNG NÀY DÙNG ĐỂ CÚNG TẤT CẢ CÁC TUẦN 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 100 NGÀY. KHI CÚNG TUẦN BAO NHIÊU NGÀY THÌ TA ĐIỀN THEO BẢN TƯƠNG ỨNG BÊN DƯỚI: Ngày làm tuần (3) Tên tuần theo ngày(2) Tên ngài đệ dẫn(1) 7 Sơ tuần thất nhựt Thái Quản 14 Nhị tuần thập tứ nhựt Sĩ Gian 21 Tam tuần thị thập nhứt nhựt Tống Đế 28 Tứ tuần nhị thập bát nhựt Ngũ Quan 35 Ngũ tuần tam thập ngũ nhựt Diễm La 42 Lục tuần tứ thập nhị nhựt Thánh Biên 49 Thất tuần tứ thập cửu nhựt Thái Sơn 100 Bát tuần bách nhựt lễ thành tuần Bính Chánh

Văn Khấn Việt Nam

Tuyến chọn những bài văn khấn nôm bằng âm hán: văn khấn mùng 1, bài cúng ông công ông táo, văn khấn gia tiên ngày rằm, cúng thần tài, thổ địa…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *